เกี่ยวกับหน่วยงาน

     หน่วยวิจัยวัฒนธรรม ดนตรีไทย เกิดจากการรวมกลุ่มกันของคณาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย ที่ตระหนักถึงความจำเป็นในการดำเนินการอนุรักษ์ดนตรีประจำชาติ “ดนตรีไทย” เพื่อสืบทอดและเผยแพร่เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม

   การดำเนินการของหน่วยวิจัยวัฒนธรรมดนตรีไทย ภายใต้สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย ซึ่งภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่โดยตรงในการเผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโททำการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมหาบัณฑิต มุ่งเน้นการผลิตศิลปินบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อ ค้นคว้าอนุรักษ์สร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ทางดุริยางคศิลป์ไทย ในเชิงลึกรวมทั้งทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภารกิจดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจนและรอบด้าน ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการดำเนินการของหน่วยฯ จึงมีหน้าที่สอดคล้องและตอบรับกับเป้าหมายหลักของสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย กล่าวคือเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์ความรู้การศึกษาวิจัยดนตรีไทย ตลอดจนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์และเผยแพร่ดนตรีไทยในระดับชาติและ นานาชาติต่อไป

          ความโดดเด่นของหน่วยวิจัยวัฒนธรรมดนตรีไทย คือ เป็นหน่วยงานหลักในการทำวิจัยด้านดนตรีไทยเป็นแห่งแรกของประเทศ การดำเนินการของหน่วย ฯ เป็นไปเพื่อสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าของความเป็นไทย คือ “ดนตรีไทย” อันเป็นตัวแทนหรือเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นไทย การดำเนินการของหน่วย ฯ ครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์และเผยแพร่ดนตรีไทยไปในระดับสากล ซึ่งเอื้อต่อการเสริมสร้างดุลยภาพ และความแข็งแกร่งในการอยู่ร่วมกันของผู้คนต่างเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา เนื่องด้วย “ดนตรีไทย” นอกจากจะช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพทางการฑูตอย่างไม่เป็นทางการให้กับ ประเทศไทยแล้ว ยังมีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒน-ธรรม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากเรื่องดนตรีที่เป็นหัวใจของการดำเนินการ ความสัมพันธ์ดังกล่าวเชื่อมโยงไปในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองด้วย กล่าวคือ การส่งเสริมให้มีการติดต่อค้าขาย การลงทุนระหว่างประเทศ การบรรเทาปัญหาการแบ่งแยกสีผิว ชนกลุ่มน้อย และที่สำคัญยิ่งคือ ดนตรีกล่อมเกลาให้มีความเป็นมนุษย์ด้วยสุนทรียภาพ ความละเอียดอ่อนด้านอารมณ์ มีจิตวิญญาณที่ดีงามอันจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับหน่วยงานshapeimage_1_link_0
นโยบายและแผนงานhttp://web.me.com/unknown-account/Site_3/Policy_and_Agenda.htmlhttp://web.me.com/unknown-account/Site_3/Policy_and_Agenda.htmlshapeimage_2_link_0
ประกันคุณภาพวิจัยhttp://web.me.com/unknown-account/Site_3/Reserchs_Quality_assurance.htmlhttp://web.me.com/unknown-account/Site_3/Reserchs_Quality_assurance.htmlshapeimage_3_link_0
สำนักบริหารวิชาการhttp://www.acdemic.chula.ac.th/officehttp://www.acdemic.chula.ac.th/office/shapeimage_4_link_0
กิจการวิชาการhttp://www.academic.chula.ac.th/thaiver/index.htmhttp://www.academic.chula.ac.th/thaiver/index.htmshapeimage_5_link_0
สถาบันวิทยบริการhttp://www.car.chula.ac.th/carweb.index.phphttp://www.car.chula.ac.th/carweb.index.phpshapeimage_6_link_0
ประกันคุณภาพhttp://www.cu-pa.chula.ac.th/index.htmhttp://www.cu-pa.chula.ac.th/index.htmshapeimage_7_link_0
เวปไซต์  จุฬาฯhttp://www.chula.ac.thhttp://www.chula.ac.thshapeimage_8_link_0
หน่วย UCRChttp://pioneer.netserv.chula.ac.th/~sbussako/urp.htmhttp://pioneer.netserv.chula.ac.th/~sbussako/urp.htmshapeimage_9_link_0
ผู้ดูแลระบบhttp://www.it.chula.ac.thhttp://www.it.chula.ac.thshapeimage_10_link_0
กิจการวิจัยจุฬาhttp://www.research.chula.ac.thhttp://www.research.chula.ac.thshapeimage_11_link_0