วัฒนธรรมดนตรีไทยภาคอีสานเหนือ (ปีงบประมาณ2548)

ที่

ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

เดือน/ปี

ที่วิจัยเสร็จ

1

ผศ.ดร.ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์

กันยายน 2548

กันยายน 2548

กันยายน 2548

กันยายน 2548

รศ.ดร.บุษกร สำโรงทอง

ผศ.ขำคม พรประสิทธิ์

ผศ.ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน

การสร้างและคุณภาพเสียงของเครื่องดนตรีไทย อีสานเหนือ

หน่วยวิจัยวัฒนธรรมดนตรีไทย

กันยายน 2548

2

3

4

5

วัฒนธรรมดนตรีไทยภาคเหนือ (ปีงบประมาณ2549)

ที่

ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

เดือน/ปี

ที่วิจัยเสร็จ

1

เมษายน 2549

สิงหาคม 2549

รศ.ดร.บุษกร สำโรงทอง

2

ผศ.ขำคม พรประสิทธิ์

วัฒนธรรมดนตรีไทยภาคกลางและภาคอีสานใต้ (ปีงบประมาณ2549)

ที่

ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

เดือน/ปี

ที่วิจัยเสร็จ

1

ผศ.ดร.ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์

2549

รศ.ดร.บุษกร สำโรงทอง

ผศ.ขำคม พรประสิทธิ์

ผศ.ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน

หน่วยวิจัยวัฒนธรรมดนตรีไทย

2

3

4

5

2549

2549

2549

2549

วัฒนธรรมดนตรีไทยภาคใต้ (ปีงบประมาณ2550)

ที่

ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

เดือน/ปี

ที่วิจัยเสร็จ

1

ผศ.ดร.ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์

2550

รศ.ดร.บุษกร สำโรงทอง

ผศ.ขำคม พรประสิทธิ์

ผศ.ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน

หน่วยวิจัยวัฒนธรรมดนตรีไทย

2

3

4

5

2550

2550

2550

2550

วัฒนธรรมดนตรีไทยภาคตะวันออก (ปีงบประมาณ2551)

ที่

ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

เดือน/ปี

ที่วิจัยเสร็จ

1

ผศ.ดร.ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์

ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีไทย ภาคตะวันออก

2551

รศ.ดร.บุษกร สำโรงทอง

ผศ.ขำคม พรประสิทธิ์

วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทย ภาคตะวันออก

ผศ.ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน

การสร้างและคุณภาพเสียงของเครื่องดนตรีไทย ภาคตะวันออก

หน่วยวิจัยวัฒนธรรมดนตรีไทย

วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคตะวันออก

2

3

4

5

2551

2551

2551

2551

วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคตะวันออก: พิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้

วัฒนธรรมดนตรีไทยภาคตะวันตก (ปีงบประมาณ2552)

ที่

ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

เดือน/ปี

ที่วิจัยเสร็จ

1

ผศ.ดร.ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์

ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีไทย ภาคตะวันตก

งานวิจัยใหม่

รศ.ดร.บุษกร สำโรงทอง

ผศ.ขำคม พรประสิทธิ์

วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทย ภาคตะวันตก

ผศ.ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน

การสร้างและคุณภาพเสียงของเครื่องดนตรีไทย ภาคตะวันตก

หน่วยวิจัยวัฒนธรรมดนตรีไทย

วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคตะวันตก

2

3

4

5

วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคตะวันตก: พิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้

งานวิจัยใหม่

งานวิจัยใหม่

งานวิจัยใหม่

งานวิจัยใหม่

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ที่

ชื่อผู้วิจัย

ชื่อผลงานวิจัย

เดือน/ปี

ที่วิจัยเสร็จ

1

2

3

4

5

ผศ.ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน

มกราคม 2549

.ดร.พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์

.พ.50 - ส.ค.51

รศ.ดร.บุษกร สำโรงทอง

โครงการวิจัยดนตรีบำบัด

2550

ผศ.ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน

โครงการวิจัยเรื่อง "การสร้างและคุณภาพเสียงของเครื่องดนตรีไทยภาคเหนือ: ซึงกลางและกลองปูเจ่"

กำลังดำเนินการ

ผศ.ขำคม พรประสิทธิ์

โครงการวิจัยเรื่อง "วัฒนธรรมดนตรีไทย: ระเบียบวิธีการบรรเลงกลองปูเจ่"

กำลังดำเนินการ

6

.ดร.พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์

โครงการวิจัยเรื่อง "เทศน์มหาชาติล้านนา : ลักษณะเฉพาะทางดุริยางคศิลป์ ที่พบในประเพณีทางศาสนา"

โครงการใหม่

บทคัดย่องานวิจัย

สำนักบริหารวิชาการhttp://www.acdemic.chula.ac.th/officehttp://www.acdemic.chula.ac.th/office/shapeimage_55_link_0
กิจการวิชาการhttp://www.academic.chula.ac.th/thaiver/index.htmhttp://www.academic.chula.ac.th/thaiver/index.htmshapeimage_56_link_0
สถาบันวิทยบริการhttp://www.car.chula.ac.th/carweb.index.phphttp://www.car.chula.ac.th/carweb.index.phpshapeimage_57_link_0
ประกันคุณภาพhttp://www.cu-pa.chula.ac.th/index.htmhttp://www.cu-pa.chula.ac.th/index.htmshapeimage_58_link_0
เวปไซต์  จุฬาฯhttp://www.chula.ac.thhttp://www.chula.ac.thshapeimage_59_link_0
หน่วย UCRChttp://pioneer.netserv.chula.ac.th/~sbussako/urp.htmhttp://pioneer.netserv.chula.ac.th/~sbussako/urp.htmshapeimage_60_link_0
ผู้ดูแลระบบhttp://www.it.chula.ac.thhttp://www.it.chula.ac.thshapeimage_61_link_0
กิจการวิจัยจุฬาhttp://www.research.chula.ac.thhttp://www.research.chula.ac.thshapeimage_62_link_0